Opis
Specyfikacja
Zapytaj o ofertę

Bosche Waagen jest liderem europej­skiego rynku urządzeń wymia­ru­ją­cych. 3d Silence to stół wymia­ru­jący który odpowiada na zapotrze­bo­wanie użytkow­ników cenią­cych sobie jakość wykonania i nieza­wod­ność.

Zaletami systemu są wyjąt­kowo precy­zyjne wymia­ro­wanie z użyciem czerwo­nego lasera, szeroka gama wariantów urządzenia w zależ­ności od zapotrze­bo­wania oraz wysokiej jakości, nieza­wodne oprogra­mo­wanie i wykonanie na najwyż­szym poziomie. Dane są zapisy­wane w formacie umożli­wia­jącym natych­mia­stowy eksport do arkusza Excel lub bazy danych. System wymia­ru­jący współ­pra­cuje z peryfe­ryj­nymi akceso­riami: skanerem kodów kresko­wych i kamerą.

Istnieje możli­wość zakupienia wózka przezna­czo­nego do przemiesz­czania urządzenia wymia­ru­ją­cego po magazynie i pracy w ruchu.

WYMIAROWANIE:
Rozdzielczość: 3mm
Wymiary maksymalne: 60x60x75cm/80x80x100cm/120x120x80cm

WAŻENIE:
Rozdzielczość ważenia: 0,01kg/0,02kg/0,05kg
Max. Obciążenie: 30kg/60kg/150kg

Konstrukcja: stal malowana proszkowo
Sensory wymiarujące: laserowe, 3 punkty
Pomiar wagi: 3-punktowy
Zasilanie: 220V/50Hz oraz dwie wymienne baterie
Połączenie: USB/RS232