Ogólne Warunki Sprzedaży i Gwarancji

KLUTECH Sp. z o.o. – Ogólne Warunki Sprzedaży i Gwarancji DEFINICJE I INTERPRETACJA

1.1 W niniejszych Warunkach (o ile z kontekstu nie wynika inaczej), następujące wyrazy i wyrażenia posiadają następujące znaczenie:

1.2 „Warunki” oznaczają niniejsze zasady i warunki sprzedaży.

1.3 „Umowa” oznacza umowę sprzedaży Towarów i/lub Usług zawartą przez lub w imieniu firmy Klutech (dalej jako „my”, „nas”, „nasze”) ze stroną będącą odbiorcą dostarczanych przez nas na mocy Umowy Towarów i/lub Usług (dalej zwanych „Państwo” lub „Nabywca” lub „Klient”), która staje się wiążąca w momencie potwierdzenia przez nas Zamówienia.

1.4 „Towary” oznaczają maszyny, urządzenia i związane z nimi usługi, które dostarczamy na podstawie Umowy.

1.5 „Incoterm(s)” oznacza reguły ogłoszone przez Międzynarodową Izbę Handlową dotyczące dostaw towarów w stosunkach międzynarodowych (2000).

1.6 „Zamówienie” oznacza zamówienie na Towary i/lub Usługi złożone przez Państwa, a otrzymane przez nas.

1.7 „Usługi” oznaczają usługi, które świadczymy na podstawie Umowy.

1.8 „Dzień Roboczy” oznacza każdy dzień od poniedziałku do piątku (włącznie), niebędący ustawowym dniem wolnym od pracy.

2. ZASTOSOWANIE

Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich Umów zawartych przez nas w związku z dostawą lub sprzedażą Towarów i/lub Usług oraz w przypadku braku zawartej przez nas na piśmie umowy wyraźnie zastępującej treść któregokolwiek lub wszystkich z tych Warunków.

2.1 Żadne inne zasady lub warunki określone w sposób wyraźny lub dorozumiany, lub zawarte w Zamówieniu bądź w inny sposób dorozumiane na podstawie zwyczajów, praktyki lub trybu postępowania, nie mają zastosowania ani wpływu na Umowę.

2.2 Przyjęcie przez Państwa dostawy Towarów i/lub Usług stanowi (nie uchybiając postanowieniom Warunku 2.3 lub jakiemukolwiek innemu dowodowi potwierdzającemu przyjęcie niniejszych Warunków) bezwarunkowe przyjęcie niniejszych Warunków;

2.3 Nasze propozycje cenowe nie stanowią oferty i przysługuje nam prawo do wycofania lub modyfikacji propozycji cenowych w dowolnym czasie przed przyjęciem Zamówienia zgodnie z Warunkiem 3.1.

2.4 Potwierdzenie Zamówienia z naszej strony jest wiążące jedynie, jeśli zostanie złożone w formie pisemnej i podpisane przez upoważnionych przez nas przedstawicieli oraz żadne zobowiązanie, które miałoby zostać w sposób domniemany podjęte przez nas lub w naszym imieniu w związku z Towarami i/lub Usługami nie jest dla nas wiążące ani nie staje się

postanowieniem jakiejkolwiek Umowy i nie ponosimy z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. Zobowiązania podjęte przez nas lub w naszym imieniu wobec Państwa wymagają zawarcia wyraźnej umowy na piśmie w tym zakresie.

2.5 Sprzeczne Warunki lub odbiegające treścią od niniejszych są wyrazie odrzucone, chyba że potwierdziliśmy Państwu na piśmie odstępstwa od niniejszych Warunków.

2.6 Niniejsze Warunki są stale dostępne na stronie internetowej www.klutech.pl i możliwe do pobrania i zapoznania się z nimi w każdej chwili.

3. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

3.1 Cena płatna za Towary i/lub Usługi jest ceną podaną przez nas w aktualnej propozycji cenowej, a w przypadku braku aktualnej propozycji cenowej, podaną w obowiązującym cenniku Towarów i/lub Usług, pomniejszoną o ewentualny rabat, jeśli taki został przez nas przyznany na piśmie. Nasze propozycje cenowe są ważne przez okres 1 miesiąca od daty na nich umieszczonej, o ile nie wskażemy inaczej na piśmie. Kopie naszych obowiązujących cenników udostępniamy na żądanie.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cenników w dowolnym czasie.

3.2 We właściwych przypadkach, możemy dodać do ceny Towarów i/lub Usług, kwotę płatną przez Państwa, równą podatkom lub opłatom skarbowym od sprzedaży obowiązującej w danym okresie w odniesieniu do sprzedaży lub dostawy Towarów i/lub Usług.

3.3 W odniesieniu do każdej kwoty płatnej na naszą rzecz, termin płatności stanowi kwestię priorytetową i, o ile nie zostanie wyraźnie uzgodnione inaczej na piśmie, nasze ceny są cenami netto, płatnymi przelewem bankowym w całości w terminie wskazanym na fakturze. Wszelkie rabaty, potrącenia lub ulgi wymagają udzielenia przez nas wyraźnej zgody na piśmie. Towary i/lub Usługi dostarczane/realizowane w partiach lub w różnych okresach, mogą być fakturowane oddzielnie, bez względu na to, czy została ustalona cena w odpowiedniej proporcji.

3.4 W przypadku nie dotrzymania przez Państwa warunków płatności, nie uchybiając naszym innym prawom, przysługuje nam prawo do natychmiastowego przerwania dostaw Towarów i/lub Usług, realizowanych na mocy jakichkolwiek Umów zawartych z nami i obowiązujących w tym czasie, bez jakiejkolwiek odpowiedzialności z naszej strony oraz możliwość odebrania towarów już dostarczonych w trybie natychmiastowym. W momencie przerwania dostawy i przed przyjęciem rozwiązania Umowy, przysługuje nam prawo do domagania się bezzwłocznej zapłaty poniesionych przez nas dotychczas kosztów którejkolwiek z Umów wraz z całkowitym zyskiem, który otrzymalibyśmy po zrealizowaniu zamówienia.

4. ZMIANY PARAMETRÓW

W celu stałego ulepszania oferowanych przez nas produktów, zastrzegamy sobie prawo do zmiany wyglądu lub parametrów któregokolwiek z naszych Towarów bez uprzedzenia. Dokumentacja zawierająca rysunki, parametry, szczegółowe informacje dotyczące wag, wymiary i ilustracje nie stanowi ani nie zastępuje jakiejkolwiek części Umowy, o ile nie zostanie to wyraźnie określone przez nas na piśmie.

5. BADANIA TOWARU

5.1 Dostarczamy certyfikaty dotyczące maszyn i urządzeń, aby zapewnić zgodność kryteriów wykonania z krajowymi lub międzynarodowymi standardami, na które się powołujemy.

5.2 W odniesieniu do maszyn i urządzeń skonstruowanych lub zmodyfikowanych według Państwa wytycznych, będą prowadzone badania w celu zapewnienia zgodności takich maszyn i urządzeń z naszymi zobowiązaniami określonymi w Warunku 6.2.

5.3 Jeśli wymagane są dalsze (inne niż określone przez nas) testy przeprowadzane w obecności Państwa przedstawiciela, będą one podlegać stosownej opłacie. W przypadku zwłoki z Państwa strony w zakresie uczestnictwa w inspekcji wymaganej przez Państwa, testy zostaną przeprowadzone po upływie siedmiu dni po zgłoszeniu przez nas gotowości do ich przeprowadzenia, a ich wyniki zostaną uznane za prawidłowe, bez względu na Państwa obecność.

6. WYDAJNOŚĆ TOWARÓW

6.1 W przypadku maszyn i urządzeń skonstruowanych lub zmodyfikowanych według Państwa wytycznych, nasza odpowiedzialność ogranicza się do dostarczenia / wyprodukowania takich towarów lub dokonania takich modyfikacji, które spełniają te wytyczne wynikające z pomiarów, parametrów montażowych oraz szczegółów dotyczących komponentów i materiałów dostarczonych przez Państwa, lub które zostały zmienione na podstawie umowy. Nie udzielamy jakiejkolwiek gwarancji zgodności w ten sposób skonstruowanych lub zmodyfikowanych maszyn i urządzeń z jakimikolwiek innymi wymogami, w tym z przepisami prawa.

6.2 Wszystkie dane techniczne, specyfikacje i dane dotyczące wydajności są oparte na dokonanych przez nas kalkulacjach bazujących na dostarczonych przez Państwa informacjach. Są to wartości teoretyczne przy założeniu idealnych, laboratoryjnych warunkach produkcyjnych.

7. SIŁA WYŻSZA

Realizacja z naszej strony jakiegokolwiek warunku jakiejkolwiek Umowy, a w szczególności (nie uchybiając ogólnemu charakterowi wcześniejszych postanowień) jakiejkolwiek gwarancji jakiejkolwiek dostawy, może ulegać zmianom na mocy zawartych z nami pisemnej umowy. Przysługuje nam prawo do anulowania Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności poza naszą zwykłą kontrolą, włączając w to (bez względu na ogólny charakter wcześniejszych postanowień) przypadki siły wyższej, wojny, zamieszki publiczne, strajki, lokauty, interwencje lub akty prawne władz państwowych, stany zagrożenia w kraju lub w regionie, pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, susze, burze, mgły, wypadki, strajki lub spory przemysłowe albo brak materiałów, siły roboczej lub środków transportu.

8. DOSTAWA

8.1 Towary/Usługi będą dostarczane / realizowane na podstawie naszego formularza potwierdzenia zamówienia, który, w przypadku sprzedaży eksportowej, będzie zgodny z odpowiednią regułą Incoterm w nim wskazaną.

8.2 Jeśli data i termin wysyłki nie zostały przez nas zagwarantowane na piśmie, a Państwo ponieśli straty w wyniku opóźnienia dostawy i nie istnieje pisemna umowa, na mocy której jesteśmy zobowiązani do odszkodowania, wszelka nasza odpowiedzialność za nieterminową dostawę zostaje niniejszym wyraźnie wyłączona we wszystkich przypadkach. Jeśli realizacja Usług z naszej strony zostanie utrudniona lub opóźniona z przyczyn leżących po stronie Państwa, Państwa pracowników lub agentów, pośrednio lub bezpośrednio, wszelka poniesiona przez nas strata lub szkoda zostanie przez Państwa zrekompensowana, a odszkodowanie powiększy cenę określoną Umową.

8.3 Przysługuje nam prawo do dostaw Towarów i/lub Usług partiami oraz wystawienia odpowiednich faktur, a każdy tak dostarczony Towar i/lub Usługa będzie stanowić przedmiot odrębnej Umowy.

8.4 Jeśli odpowiedzialność za transport Towarów leży po naszej stronie, o ile nie zostanie wyraźnie uzgodnione inaczej na piśmie, przysługuje nam prawo wyboru trybu dostawy, która w normalnych warunkach będzie realizowana najbardziej ekonomicznym środkiem transportu. Jeśli na Państwa wniosek wykorzystamy inny środek transportu, wszelkie dodatkowe koszty będą płatne przez Państwa na podstawie wystawionej przez nas faktury.

8.5 W przypadku nie dostarczenia przez Zamawiającego instrukcji dostawy, która umożliwi nam wysyłkę towarów w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia gotowości towarów do wysyłki, odpowiada Zamawiający za odbiór towarów z miejsca, w którym towary są dostępne lub za zorganizowanie ich magazynowania. W przeciwnym razie, dostawa zostanie uznana za zrealizowaną i będzie nam przysługiwać prawo do zmagazynowania towarów według naszego uznania, przy czym będziemy działać jako agent i na ryzyko Zamawiającego, natomiast Zamawiający opłaca wszystkie koszty z tym związane, koszt magazynowania, ubezpieczenie i opłatę postojową na podstawie wystawionej przez nas faktury. Wszystkie płatności stają się wymagalne tak, jak gdyby dostawa została zrealizowana, a do momentu uiszczenia przez Państwa wszystkich należnych nam opłat, przysługuje nam prawo zastawu na Towarach.

9. OPAKOWANIA

Wszystkie opakowania zostaną usunięte przez Państwa zgodnie z przepisami (wynikającymi z ustaw lub z innych źródeł) ochrony środowiska. Przysługuje nam prawo do wystawienia Państwu faktury za koszt opakowań, a Państwo będą zobowiązani do jego uiszczenia, chyba, że są to opakowania zwrotne, a Państwo zwrócą je nam na własny koszt w stanie niepogorszonym w ciągu 10 dni roboczych od daty ich otrzymania.

10. POZWOLENIA I ZGODY

Są Państwo zobowiązani do uzyskania na własny koszt wszelkich wymaganych przepisami władz państwowych lub innych zezwoleń na dostawę, przewóz lub użytkowanie Towarów i na nasz wniosek przedstawią Państwo stosowny dowód ich posiadania. W przypadku braku wymaganych licencji lub zezwoleń nie przysługuje Państwu prawo do wstrzymywania lub opóźniania płatności, a ponadto pokryją Państwo wszelkie dodatkowe koszty lub wydatki poniesione przez nas w związku z tym brakiem.

11. ZATRZYMANIE TYTUŁU I PRZEJŚCIE RYZYKA

11.1 Ryzyko związane z Towarami przechodzi na Państwa w momencie zrealizowania dostawy lub zmagazynowania Towarów w Państwa imieniu, przy czym powinni Państwo posiadać stosowne ubezpieczenie.

11.2 Prawo własności Towarów dostarczonych zgodnie z niniejszymi

Warunkami przechodzi na Państwa w momencie uiszczenia umówionej ceny za Towary i Usługi (wraz z ewentualnymi odsetkami) oraz wszystkich płatności należnych nam za Towary i Usługi dostarczone/zrealizowane na Państwa rzecz na mocy jakichkolwiek innych umów zawartych z nami. Od momentu zrealizowania Dostawy do momentu przejęcia przez Państwa prawa własności do Towarów, odpowiadają Państwo za ubezpieczenie Towarów na kwotę pełnej wartości odtworzeniowej u renomowanego ubezpieczyciela, a wszelkie wypłaty wynikające z takiego ubezpieczenia będą Państwo przechowywać na naszą rzecz.

11.3 Do momentu otrzymania przez nas pełnej płatności za Towary, odpowiadają Państwo za utrzymanie Towarów w bardzo dobrym stanie, a na żądanie naszego upoważnionego przedstawiciela Towary należy bezzwłocznie zwrócić do nas.

11.4 Przysługujące Państwu prawo posiadania Towarów w naszym imieniu wygasa, jeśli Państwa działanie lub uchybienie spowoduje wyznaczenie syndyka, likwidatora lub zarządcy majątku w odniesieniu do Państwa przedsiębiorstwa z prawem do przejęcia posiadania jakichkolwiek aktywów, lub da prawo innej osobie do złożenia wniosku o likwidację. 11.5 Przyznają nam Państwo nieodwołalne prawo dostępu do wszelkich pojazdów i pomieszczeń będących Państwa własnością, zajmowany przez Państwa lub będących w Państwa posiadaniu celem odbioru Towarów, w stosunku do których nie nastąpiło przejście prawa własności z nas na Państwa. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody w pojazdach i mieniu wynikłe podczas odbioru Towarów, jeśli uniknięcie szkody nie było możliwe, a Państwo zaspokoją wszelkie roszczeniami z tego tytułu.

11.6 Jeśli Towary zostaną w sposób trwały dołączone do innych urządzeń, muszą zapewnić Państwo możliwość ich odłączenia bez istotnego uszkodzenia. Zagwarantują Państwo naprawę i rekompensatę za szkody wyrządzone w wyniku przyłączenia w sposób trwały Towarów lub ich usunięcia i zaspokoją roszczenia z tytułu ewentualnych szkód, jakie poniesiemy w wyniku takiego przyłączenia lub odłączenia.

12. NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

12.1 Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Warunku 12, w przypadku Towarów nie wyprodukowanych przez nas, a stanowiących komponent Towarów dostarczonych przez nas, wszelka odpowiedzialność z naszej strony jest niniejszym wyraźnie wyłączona i nie uchybiając ogólnemu charakterowi powyższego, wszelka odpowiedzialność, bez względu na jej podstawę, za straty lub szkody, wynikłe bezpośrednio lub pośrednio, jest niniejszym wyłączona, przy czym podejmiemy wszelkie stosowne wysiłki, aby korzyści uzyskane przez nas w związku z dostarczonymi Towarami były również dostępne dla Państwa. Za wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszych Warunkach, wszystkie warunki, gwarancje i rękojmie, wyraźne lub dorozumiane, określone w regulaminach, przepisach prawa lub w inny sposób odnoszące się do dostawy lub opóźnienia dostawy towarów/usług są wyłączone w najpełniejszym zakresie dozwolonym przepisami prawa.

12.2 W przypadku wad Towarów wykrytych w trakcie prawidłowego używania Towarów w okresie rękojmi, jeśli przysługuje, podejmiemy się naprawy lub wymiany (wedle naszego uznania) Towarów, zgodnie z pisemnymi ustaleniami między nami. Niniejsza rękojmia jest ograniczona do wad, których przyczyna leży po naszej stronie wyłącznie w nieprawidłowo zaprojektowanych materiałach lub nieprawidłowym procesie produkcyjnym, pod warunkiem, że zwrócą Państwo wadliwe Towary bezzwłocznie na własny koszt do nas, o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na piśmie. Jeśli na mocy zawartej z

Państwem umowy nasi pracownicy lub agenci przeprowadzą naprawę w Państwa pomieszczeniach, mamy prawo obciążyć Państwa kwotą pełnych lub częściowych wydatków lub kosztów związanych z realizacją dodatkowych usług, które płatne będą na podstawie faktury.

12.3 Nie odpowiadamy ani częściowo ani w całości za jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezgodności produktów lub materiałów ze specyfikacjami lub kryteriami wydajności jakiegokolwiek rodzaju lub w jakiejkolwiek formie. Na Państwu spoczywa odpowiedzialność za sprawdzenie, czy Towary proponowane, a następnie dostarczone przez nas są przydatne do określonego przez Państwa celu.

12.4 Nie odpowiadamy w jakikolwiek sposób za poniesioną przez Państwa utratę zysków, rynku lub umowy lub inną wynikłą szkodę, poniesioną przez Państwa rzeczywiście lub domniemaną.

12.5 Nie pokrywamy kosztów usunięcia i/lub zamiany maszyn bądź urządzeń, które nie są, lub co do których istnieją podejrzenia, iż nie są przydatne do celu, w którym zostały przez Państwa wykorzystane, bez względu na to, czy jest to spowodowane, lub wydaje się, że jest to spowodowane, niezgodnością naszych Towarów ze specyfikacją lub kryteriami wykonania określonymi przez Państwa.

12.6 Jeśli nasza propozycja cenowa obejmuje dostawę, naprawimy lub wymienimy bezpłatnie towary uszkodzone lub utracone podczas transportu, pod warunkiem właściwego zgłoszenia reklamacji przewoźnikowi, spedytorowi czy kurierowi i sporządzeniu przez niego ważnego protokołu reklamacji. Towar należy sprawdzać w obecności pracownika firmy kurierskiej czy spedycyjnej. Roszczenie/ zgłoszenie wady po opuszczeniu miejsca rozładunku przez kuriera/spedytora będzie traktowane jako bezzasadne.

12.7 Nie odpowiadamy za jakiekolwiek inne braki w dostawie wynikłe z przyczyn innych niż uszkodzenie lub utrata podczas transportu.

13. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

13.1 Nie ponosimy odpowiedzialności względem Państwa za naruszenie lub domniemane naruszenie praw strony trzeciej w przypadku dostawy Towarów na podstawie międzynarodowej umowy dostawy towarów.

13.2 Jeśli w dowolnym momencie zaistnieje podejrzenie, iż Towary naruszają prawa strony trzeciej, lub jeśli w naszej uzasadnionej opinii takie podejrzenie może wystąpić, możemy wedle własnego uznania:

13.2.1 zmodyfikować lub wymienić Towary bez uszczerbku dla ogólnej funkcjonalności Towarów, aby uniknąć naruszenia lub

13.2.2 przekazać Państwu prawo dalszego użytkowania towarów; lub

13.2.3 odkupić od Państwa Towary po cenie równej cenie zapłaconej przez Państwa, potrącając koszty amortyzacji według stawki stosowanej dla naszych urządzeń.

13.3 W przypadku wysunięcia roszczenia, wszczęcia postępowania lub ryzyka wszczęcia postępowania z tytułu naruszenia praw strony trzeciej:

13.3.1 powiadomią nas Państwo niezwłocznie po uzyskaniu informacji o takim roszczeniu

13.3.2 będziemy kontrolować przebieg postępowania i prowadzić je w sposób, jaki sami określimy i

13.3.3 udzielą nam Państwo stosownego wsparcia, jakiego w rozsądny sposób zażądamy.

13.4 Będą Państwo odpowiedzialni wobec nas za zapewnienie ochrony przed wszelkimi stratami, odpowiedzialnością i kosztami, które poniesiemy podczas modyfikacji Towarów zgodnie z Państwa wymaganiami lub specyfikacją, a które powodują naruszenie lub domniemane naruszenie praw strony trzeciej.

14. PRAWO DO ROZWIĄZANIA UMOWY

14.1 Bez uszczerbku dla naszych innych praw i środków zaradczych, przysługuje nam prawo do rozwiązania każdej Umowy z Państwem, zawieszenia dalszych dostaw oraz natychmiastowego wstrzymania wysyłki Towarów, jeśli wystąpi którakolwiek z następujących okoliczności:

14.1.1 nie zapłacą Państwo jakiejkolwiek wymagalnej kwoty należnej nam w terminie ustalonym jakąkolwiek Umową;

14.1.2 naruszą Państwo jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków lub jakąkolwiek zawartą z nami Umowę;

14.1.3 wyznaczony zostanie syndyk, likwidator lub zarządca Państwa majątku, ogłoszą Państwo upadłość, wejdą na drogę postępowania układowego z wierzycielami, ogłoszą bankructwo lub skierowane zostaną do Państwa jakiekolwiek roszczenia lub jeśli wszczęte zostanie przeciwko Państwu postępowanie wykonawcze w którymkolwiek kraju;

14.1.4 utracą Państwo zdolność spłaty długów w dacie ich wymagalności;

14.2 W przypadku rozwiązania Umowy, bez uszczerbku dla naszych innych praw i środków zaradczych, przysługuje nam prawo do:

14.2.1 wkroczenia do Państwa pomieszczeń znajdujących się w Państwa posiadaniu, wykorzystywanych lub kontrolowanych przez Państwa, lub do których przysługuje Państwu prawo wstępu oraz przywrócenia posiadania Towarów stanowiących naszą własność;

14.2.2 otrzymania wszystkich płatności wówczas nam należnych od Państwa za wszystkie dostarczone/zrealizowane przez nas na Państwa rzecz Towary i/lub Usługi oraz

14.2.3 natychmiastowej zapłaty na podstawie faktury z tytułu utraty zysku oraz zwrotu rzeczywistych kosztów pracy, usług i materiałów w odniesieniu do częściowo gotowych Towarów i/lub Usług z uwzględnieniem jakiejkolwiek wartości, jaką mogą dla nas przedstawiać lub dochodu netto z ich zbycia, a także do natychmiastowego otrzymania zafakturowanej ceny wynikającej z Umowy za gotowe Towary i/lub Usługi, dostarczone bądź nie, po odliczeniu wartości dochodu ze sprzedaży lub wartości materiałów, w zależności od tego, która z nich będzie niższa.

15. POUFNOŚĆ

15.1 Wszystkie informacje dotyczące produktów, działalności gospodarczej, rysunki, wzory i specyfikacje, które otrzymają Państwo od nas, należy traktować jako poufne i nie ujawniać ich jakiejkolwiek osobie trzeciej bez wcześniejszej zgody uprzednio udzielonej przez nas na piśmie, ani wykorzystywać ich do jakiegokolwiek celu bez upoważnienia udzielonego przez nas. Ten Warunek nie odnosi się do informacji:

15.1.1 która jest w momencie jej ujawnienia lub zostanie podana do wiadomości publicznej w terminie późniejszym w sposób inny niż na skutek naruszenia przez Państwa tego Warunku;

15.1.2 co do której mogą Państwo wykazać w satysfakcjonujący nas sposób, że była Państwu znana przed otrzymaniem jej od nas;

15.1.3 która jest lub zostaje udostępniona Państwu z innego źródła i jest wolna od wszelkich ograniczeń co do jej stosowania lub ujawnienia lub

15.1.4 której ujawnienie jest wymagane przepisami prawa.

16. POSTANOWIENIA OGÓLNE

16.1 Jeżeli dowolny z niniejszych Warunków zostanie uznany przez kompetentny sąd lub właściwy organ władzy za nieważny lub niewykonalny, takie uznanie nie wpłynie na pozostałe Warunki, które pozostaną w pełni ważne i wykonalne. Jeżeli którykolwiek z niniejszych Warunków zostanie uznany za nieważny lub niewykonalny, lecz stałby się ważny i wykonalny po anulowaniu pewnych zapisów, Warunek taki będzie stosowany z uwzględnieniem zmian, które będą niezbędne do tego, by stał się ważny i wykonalny

16.2 Nie mogą Państwo cedować lub przekazywać w żaden sposób, częściowo lub w całości, uprawnienia czy korzyści i praw przysługujących Państwu na podstawie Umowy bez wcześniejszej pisemnej zgody z naszej strony, (przy czym udzielenie zgody nie powinno być bez uzasadnienia wstrzymywane lub opóźniane).

16.3 Wszelka korespondencja kierowana do nas przez Państwa w związku z niniejszymi Warunkami wymaga formy pisemnej i powinna zostać dostarczona osobiście lub za potwierdzeniem odbioru. Adresem do korespondencji jest adres prowadzenia przez nas działalności.

16.4 Osobie niebędącej stroną Umowy nie przysługują jakiekolwiek regulaminowe lub ustawowe prawa do wprowadzania w życie jakichkolwiek warunków Umowy, której stroną nie jest. Niniejszy Warunek nie odnosi się do jakichkolwiek praw lub środków zaradczych, istniejących lub przysługujących jakiejkolwiek osobie w sposób inny niż wynikający z przepisów prawa.

16.5 Wszelkie wykazane przez nas, naszych pracowników lub naszych agentów akty dobrej woli w stosunku do Państwa, Państwa pracowników lub agentów nie powodują jakichkolwiek zmian, rezygnacji lub odstępstw od przysługujących nam praw.

16.6 Niniejsze Warunki oraz ich kolejne wersje zatwierdzone na piśmie przez upoważnionego przedstawiciela Klutech stanowią pełną umowę pomiędzy stronami.

16.7 Wszystkie Umowy podlegają i powinny być interpretowane zgodnie z prawem polskim i każda ze stron poddaje się niewyłącznej właściwości sądów polskich w odniesieniu do rozstrzygania roszczeń i spraw wynikłych w odniesieniu do jakiejkolwiek Umowy, przy czym wszelkie spory między Państwem, a nami odnośnie transakcji eksportowych sprzedaży/kupna mogą zostać skierowane przez nas do rozpatrzenia przez sąd arbitrażowy ad hoc w Warszawie, Polska, zgodnie z Zasadami Postępowania Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej i będą rozstrzygane przez jednego arbitra, którego decyzje będą ostateczne i wiążące dla każdej ze stron.

17. Warunki gwarancji

17.1. Firma Klutech gwarantuje dobrą jakość i poprawne działanie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i możliwościami zawartymi w instrukcji obsługi.

17.2. Firma Klutech udziela 12- miesięcznej gwarancji na nowy sprzęt opisany w karcie gwarancyjnej. Na sprzęt używany opisany w karcie gwarancyjnej firma Klutech udziela 6- miesięcznej gwarancji. W okresie gwarancyjnym firma Klutech naprawi bezpłatnie wszelkie uszkodzenia wyrobu, powstałe w wyniku jego wad fabrycznych, a także usunie ewentualne zakłócenia w pracy urządzenia, jeżeli wystąpiły one pomimo prawidłowej eksploatacji i obsługi zgodnie z instrukcją obsługi i zaleceniami producenta.

17.3. Naprawy gwarancyjne wykonywane są w terminie do 14 dni, nie później jednak niż w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia reklamacji. Klient zobowiązany jest dostarczyć urządzenie do punktu serwisowego i odebrać go po naprawie na koszt własny. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy.

17.4. Gwarancją nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn niż fabryczne, a szczególnie w wyniku:
- czynników zewnętrznych: uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, zalania, nadmiernego zabrudzenia, nieodpowiedniej konserwacji itp.

- zamontowania i użytkowania urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem określonym w dokumentacji lub wywołane ingerencją w konstrukcję urządzenia przez Użytkownika
- podłączenia urządzenia przez osoby nie posiadające odpowiednich uprawnień (nie dotyczy urządzeń wolnostojących, czyli nieintegrowanych w linię)

- uszkodzeń Produktu powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta akcesoriów i materiałów.

- uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych, czynników noszących znamiona siły wyższej (pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne itp.)
- materiałów eksploatacyjnych oraz części zużywających się.

17.5 Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji na produkty w przypadku stwierdzenia:

  • jakiejkolwiek modyfikacji urządzenia,
  • jakichkolwiek ingerencji czy prób napraw dokonywanych przez osobynieuprawnione,
  • nieprzestrzegania obowiązku dokonywania okresowych przeglądówkonserwacyjnych, jeśli są one wymagane.
  • wystąpienia zaległości płatności za urządzenie.17.6. Z tytułu gwarancji Nabywcy ani osobom trzecim nie przysługuje wobec Gwaranta roszczenie o odszkodowanie za jakiekolwiek szkody powstałe w skutek awarii urządzenia lub szkody pośrednie lub utracony zysk. Jedynym zobowiązaniem Gwaranta według tej gwarancji, jest dostarczenie części zamiennych lub naprawa, zgodnie z warunkami niniejszej gwarancji.17.7. Jeśli reklamowane urządzenie będzie sprawne lub uszkodzenie nie było objęte gwarancją Gwarant zastrzega sobie prawo obciążenia Nabywcy kosztami manipulacyjnymi związanymi z przeprowadzeniem ekspertyzy oraz kosztami naprawy.17.8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem maja zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.